กองงบประมาณ

การประปาส่วนภูมิภาค

Image
Image

กองงบประมาณ การประปาส่วนภูมิภาค

บทบาทหลัก

1.    จัดทำงบประมาณทำการประจำปีและงบประมาณลงทุนของ กปภ. ทุกแหล่งเงิน
2.    รวบรวมข้อมูลสถิติและวิเคราะห์งบประมาณ
3.    การเร่งรัดการเบิกจ่ายและติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมารลงทุนและงบประมาณทำการให้เป็นไปตามเป้าหมาย
4.    การวางแผนจัดทำงบประมาณและงบการเงินล่วงหน้า 5 ปี
5.    การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับระบบงาน SAP ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
6.    การจัดทำข้อมูลประมาณการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนบริการสาธารณะจากรัฐบาล (PSO)
7.    การจัดทำข้อมูลประมาณการกำไรเชิงเศรษฐศาสตร ์(EP) เพื่อใช้ในการบริหารจัดสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์ให้ กปภ.(EVM)
8.    รวบรวมข้อมูลและตรวจสอบการใช้งบประมาณทำการประจำปีให้ถูกต้องตามประเภทบัญชีของหน่วยงานต่างๆ
9.    จัดทำแนวทางในการจัดหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมกับประเภทของการลงทุน เป็นตัวแทนของกปภ.ในการดำเนินการของบประมาณลงทุนประจำปีจากหน่วยงานภายนอกร่วมกับสายงานต่างๆ
10.   ปฏิบัติภารกิจอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ข่าวสาร/กิจกรรม