กองงบประมาณ

การประปาส่วนภูมิภาค

Image


Welcome!

Thank you for using Slider Factory! You just added the most sophisticated preset “Slider Combo ResponsiveBG + Text Box”. In this Combo, every slide is a wrapper section which contains 2 more sections each: A “Responsive Background” section and another wrapper called Container. The Text Box you are currently reading is a child of the Container wrapper. It's in fact a generic “Text” section, so you can edit it just like any other text.

This Text Box has the class innerFx-fade applied using the Options icon in the section list. innerFx-fade makes the box fade in once the slide appears and fade out upon exit.

Ready? Well, then let’s advance to…

กองงบประมาณ การประปาส่วนภูมิภาค

บทบาทหลัก

1.    จัดทำงบประมาณทำการประจำปีและงบประมาณลงทุนของ กปภ. ทุกแหล่งเงิน
2.    รวบรวมข้อมูลสถิติและวิเคราะห์งบประมาณ
3.    การเร่งรัดการเบิกจ่ายและติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมารลงทุนและงบประมาณทำการให้เป็นไปตามเป้าหมาย
4.    การวางแผนจัดทำงบประมาณและงบการเงินล่วงหน้า 5 ปี
5.    การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับระบบงาน SAP ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
6.    การจัดทำข้อมูลประมาณการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนบริการสาธารณะจากรัฐบาล (PSO)
7.    การจัดทำข้อมูลประมาณการกำไรเชิงเศรษฐศาสตร ์(EP) เพื่อใช้ในการบริหารจัดสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์ให้ กปภ.(EVM)
8.    รวบรวมข้อมูลและตรวจสอบการใช้งบประมาณทำการประจำปีให้ถูกต้องตามประเภทบัญชีของหน่วยงานต่างๆ
9.    จัดทำแนวทางในการจัดหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมกับประเภทของการลงทุน เป็นตัวแทนของกปภ.ในการดำเนินการของบประมาณลงทุนประจำปีจากหน่วยงานภายนอกร่วมกับสายงานต่างๆ
10.   ปฏิบัติภารกิจอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ข่าวสาร/กิจกรรม