กองงบประมาณ

การประปาส่วนภูมิภาค

โครงสร้างหน่วยงาน

ผู้อำนวยการกอง

นางสาววราพร   เจริญวัฒนะโพธิ์แก้ว
ผู้อำนวยการกองงบประมาณ

งาน
งบประมาณการลงทุน

น.ส.นุชนาถ เจียมเมืองปัก
หัวหน้างานงบประมาณการลงทุน

นางกฤติยาภรณ์ ประจันตะเสน

น.ส.ยุวดี การะเกษ

นางกนกวรรณ นาคบาง

น.ส.อภิชญาภรณ์  ไม้เกตุ

น.ส.พิชญาวีร์  ทุมมาศ

น.ส.เพ็ญนภา  ศรีนาค

นายอรรณพ  เจรจา

น.ส.กิตติยา  ภาพันธ์

น.ส.น้ำผึ้ง  วิเศษษา

น.ส.มิ่งขวัญ  เจือจินดา

นายอิทธิพล  กระแสร์ทิพย์

งาน
งบทำการ

น.ส.พวงสวลี วริศรานุพงษ์
หัวหน้างานงบทำการ

น.ส.ธัญญลักษณ์  เปียะขุนทด

น.ส วิภาพร สุนทรสนิท

น.ส.กรรณิกา  แจ่มวิจิตรโต

งาน
วิเคราะห์และรายงานงบประมาณ

น.ส.วารุณี ทับยัง
หัวหน้างานวิเคราะห์และรายงานงบประมาณ

นางศาลิดา กลับวงษ์

น.ส.พรทิพย์  คงจรัส

นายทิวากร  เลขะผล

น.ส.เบญจพร  ไพศาลธรรม

น.ส.ชาลินี  เกษรรัตน์