กองงบประมาณ

การประปาส่วนภูมิภาค

โครงสร้างหน่วยงาน