กองงบประมาณ

การประปาส่วนภูมิภาค

ติดต่อเรา

ที่ตั้ง: กองงบประมาณ
ห้อง 2104 อาคาร 1  ชั้น 1 การประปาส่วนภูมิภาค (สำนักงานใหญ่)
เลขที่ 72 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์:
  ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์
1 ผู้อำนวยการกองงบประมาณ นางสาววราพร เจริญวัฒนะโพธิ์แก้ว 02-551-8166
2 หัวหน้างานงบประมาณการลงทุน นางสาวนุชนาถ เจียมเมืองปัก 02-551-8169-70
3 หัวหน้างานงบประมาณทำการ นางสาวพวงสวลี วริศรานุพงษ์ 02-551-8168
4 หัวหน้างานวิเคราะห์และรายงานงบประมาณ นางสาววารุณี  ทับยัง 02-551-8171
5 งานธุรการ กองงบประมาณ 02-551-8167
6 โทรสาร กองงบประมาณ 02-551-8988
E-mail:
558122@pwa.co.th